Szkolenia bhp, przepisy bhp, ryzyko zawodowe, służba bhp

telefon: 0-600 899 559

Ramowy program instruktażu ogólnego

1. Cel szkolenia
Celem szkolenia jest zaznajomienie pracownika w szczególności z: 

a) podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy , w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy,
b) przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy,
c) zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

2. Uczestnicy szkolenia
Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy.

3. Sposób organizacji szkolenia
Szkolenie powinno być zorganizowane w formie instruktażu - przed rozpoczęciem przez pracownika pracy w danym zakładzie pracy - na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia. Podczas szkolenia konieczne jest stosowanie odpowiednich środków dydaktycznych, w szczególności filmów, tablic, folii do wyświetlania informacji, środków do udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

4. Ramowy program szkolenia

 

Lp. Temat szkolenia*) Liczba godzin**)
1 Istota bezpieczeństwa i higieny pracy 0,6
2 Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy i organizacji społecznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
3 Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
4 Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy  0,5  
5 Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie i podstawowe środki zapobiegawcze 
6 Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsługą urządzeń technicznych oraz transportem wewnątrzzakładowym  0, 4
7 Zasady przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, w tym w odniesieniu do stanowiska pracy instruowanego   0,5  
8 Porządek i czystość w miejscu pracy - ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika 
9 Profilaktyczna opieka lekarska - zasady jej sprawowania w odniesieniu do stanowiska in-struowanego 
10 Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru   1 
11 Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy 
  Razem:   min. 3

 *) Program szkolenia osób podejmujących po raz pierwszy pracę związaną z kierowaniem pracownikami powinien być poszerzony i dostosowany do obowiązków i odpowiedzialności tych osób w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

**) W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.

ADRES
ul. Darwina 7/11
03-484 Warszawa

TELEFON
telefon: 0-600 899 559
telefon II: 0-22 619 72 35

E-Mail: biuro@bhp-alfa.pl
Nr. konta
04-11402004-0000320229620630

© ALFA BHP- All Rights Reserved